سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت ها مشخص شد

سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت ها مشخص شد

آفتاب نیوز :

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مندرج در تصویبنامه از سوی محمد مخبر ابلاغ شد.

در متن بخشنامه ابلاغی آمده است.

هییت وزیران در جلسه 1403.2.23 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق شعار دولت مردمی مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و گروه های مختلف حقوق بگیر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته و همچنین شرکت ها و موسساتی که به نحوی از انحاء مدیریت آن ها در اختیار دولت بوده و یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می گردند، تصویب کرد:

1- سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای مدیریت نظیر عضویت در مجمع عمومی هییت مدیره با هییت عامل با مدیر عامل شرکت ها و موسسات زیر منصوب می گردند در تمامی مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه های مختلف حقوق بگیر خواهد بود.

الف – کلیه شرکت های دولتی و وابسته و تابعه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و بیمه های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

ب- دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکت های وابسته و تابعه آنها.

پ- بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی و کلیه شرکت های وابسته و تابعه آنها.

ت- شرکت هایی که دولت در آن ها سهامدار عمده نبوده، اما مدیریت آن ها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد یا انتخاب اعضای هییت مدیره با مدیر عامل آن براساس نظر دولت یا افراد فوق انجام می شود و یا به نحوی از انحاه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می گردند.

تبصره- در صورت پیش بینی هر گونه پرداختی بیش از سقف مقرر برای نماینده یا نمایندگان موضوع بند (1) این تصویب نامه دستگاه یا شرکت پرداخت کننده مکلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفی شده از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

3- افراد و نمایندگان موضوع این تصویب نامه مکلفند در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق مزایا و پاداش در مراجع قانونی ذیربط از جمله مجامع عمومی هییت های امنا و شورا های عالی شرکت ها و موسسات مذکور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان اعم از رسمی قراردادی شرکتی و … آن شرکت یا نهاد رهایت کرده و حق رای خود را صرفاً در این چهارچوب اعمال نمایند و در صورت تصویب برخلاف این حکم هر گونه تصمیم متخذه یا مصوبه مغایر را به انضمام آرای موافق و مخالف) به مقام منصوب کننده و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.

در صورت تخلف از حکم فوق از سوی نماینده یا نمایندگان موضوع این تصویب نامه، مقام منصوب کننده مکلف است ضمن جایگزینی نماینده مزبور حداکثر ظرف دوماه موضوع تخلف ایشان را به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ذی صلاح ارجاع نماید.

تبصره – به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکت ها و موسسات موضوع بند (1) این تصویب نامه مستثنی شدن حداکثر به میزان ده درصد (10) کارکنان (در صورتی که مشمول سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی نباشند صرفاً پس از ارایه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد امکان پذیر خواهد بود.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش های دریافتی از نمایندگان دولت در شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه موضوع بند (1) این تصویب نامه را در اسرع وقت به رییس جمهور و و کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هییت دولت ارایه خواهد کرد.

4-حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ها و موسسات مشمول این تصویب نامه در صورت عدم رعایت مفاد این تصویب نامه در تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی هییت های امنا و شورا های عالی شرکت ها و موسسات مذکور نسبت به افشای آن در گزارش های حسابرسی اقدام نمایند.

بازرسی ویژه رییس جمهور مکلف است گزارشات مردمی تخلف از این تصویب نامه را دریافت و به مراجع ذی صلاح مزبور ارجاع نماید.

5- دولت مجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام دولت به شرکت های موضوع این تصویب نامه مامور نماید.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت ها مشخص شد" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت ها مشخص شد"، کلیک کنید.